1. Gwarancja
Wszystkie meble sprzedawane przez sklep meblowy EUROSOFA objęte są dwuletnią gwarancją producenta.
Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu odbioru mebla przez klienta. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli zużycie wynika z niewłaściwego użytkowania lub złej konserwacji produktów przez kupującego.
Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne produktu, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego wymiany na nowy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy naprawa produktu lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za produkt.
Zgłoszenia wady fizycznej produktu w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego, lub złożonego drogą mailową na adres sklep@eurosofa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu produktu u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Zwroty i odstąpienie od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który jest produkowany na zamówienie klienta, wówczas konsument, nie ma prawa zwrotu. Dotyczy to w szczególności mebli tapicerowanych wykonywanych na indywidualne zamówienia klienta w wybranej przez klienta tkaninie.
Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania eurosofa.pl oraz w celu poprawy komfortu korzystania ze strony sklepu.
Wybierz «Akceptuj» lub «Ustawienia», aby ustawić swoje opcje.